ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนแก่ผู้สูงอายุ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
251
02 พ.ย. 2554
242 พิธีมอบโล่รางวัลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นดีเด่น ระดับ จังหวัด ปี 54 ดาวน์โหลดเอกสาร
287
21 ต.ค. 2554
243 พิธีมอบโล่เกียรติคุณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการที่มีผลงานดีเด่น
383
12 ต.ค. 2554
244 ประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การประปาองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
325
03 ต.ค. 2554
245 การปิดบัญชีด้วย e-laas
354
30 ก.ย. 2554
246 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
10 ส.ค. 2554
247 ประชาสัมพันธ์เบี้ยยังชีพคนชรา ประจำเดือน สิงหาคม 2554 (งบรัฐบาล) ดาวน์โหลดเอกสาร
299
05 ส.ค. 2554
248 ประกาศการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2554 (งบรัฐบาล)
285
05 ส.ค. 2554
249 ประชาสัมพันธ์การโอนเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ, เอดส์ งบ อบต.
446
05 ส.ค. 2554
250 อบต.กรงปินัง รับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
528
26 ก.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30