ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
32
02 ต.ค. 2560
62 ข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
01 ต.ค. 2560
63 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
28 ก.ย. 2560
64 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก อบต.และพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
28 ส.ค. 2560
65 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
36
21 ส.ค. 2560
66 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560
34
21 ส.ค. 2560
67 ประฃาสัมพันธ์ โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก อบต.และพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินังประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
16 ส.ค. 2560
68 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
33
07 ส.ค. 2560
69 คู่มือส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง ดาวน์โหลดเอกสาร
95
15 พ.ค. 2560
70 เรียกและนัดประชุมสภา อบต.กรงปินัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2ประจำปี พ.ศ.2560
32
09 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30