ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
06 ต.ค. 2564
2 หลักฐานประกอบการสมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
06 ต.ค. 2564
3 ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
29 มิ.ย. 2564
4 ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา เรื่องระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
74
15 มิ.ย. 2564
5 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
80
21 เม.ย. 2564
6 โครงการก้าวท้าใจ Season 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
2491
20 เม.ย. 2564
7 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
53
07 เม.ย. 2564
8 รับชำระภาษีผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลดเอกสาร
80
05 เม.ย. 2564
9 รายงนผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
22 ม.ค. 2564
10 ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญเปิดรับฟังการถ่ายทอดเสียงตามสายผ่านหอกระจายข่าวทางความถี่ FM 92 MHz ตั้งแต่เวลา 17.00 - 18.00 น. ดาวน์โหลดเอกสาร
117
12 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41