ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
23 ธ.ค. 2564
2 ประกาศผู้ชำระบัญชี สหกรณ์การเกษตรกรงปินัง จำกัด ดาวน์โหลดเอกสาร
27
07 ธ.ค. 2564
3 ปิดประกาศเรื่องขอให้ผู้วางเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
39
16 พ.ย. 2564
4 ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง ดาวน์โหลดเอกสาร
97
06 ต.ค. 2564
5 หลักฐานประกอบการสมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
06 ต.ค. 2564
6 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA ปีงบประมาณ 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
06 ก.ย. 2564
7 ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
29 มิ.ย. 2564
8 ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา เรื่องระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
128
15 มิ.ย. 2564
9 แจ้งผลการขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างหมู่บ้านชำรุด ดาวน์โหลดเอกสาร
35
15 มิ.ย. 2564
10 แจ้งผลการขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างหมู่บ้านชำรุด ดาวน์โหลดเอกสาร
32
14 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43